Laboratorium | INFORMACJE OGÓLNE

Celem zajęć w laboratorium jest nabycie praktycznych umiejętności, które uzupełniają wiedzę teoretyczną zdobytą w ramach przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”.

Zajęcia mają kształtować umiejętności łączenia teorii z praktyką i utrwalenie dotychczas nabytych wiadomości. Realizując program zajęć w laboratorium, klasę należy podzielić na kilkuosobowe zespoły. Zajęcia powinien prowadzić doświadczony nauczyciel, posiadający doskonałe przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Uczniowie przystępując do ćwiczeń mają obowiązek teoretycznego przygotowania się, zgodnie z podanym przez nauczyciela zakresem materiału nauczania.

Do zajęć powinni przystąpić uczniowie wykazujący odpowiedni poziom wiedzy teoretycznej. Na zajęciach nauczyciel demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczenia.

W trakcie wykonywania ćwiczenia nauczyciel wystawia ocenę cząstkową, uwzględniając:
– poziom wiedzy ucznia wynikający z odpowiedzi na dodatkowe pytania zadawane przez prowadzącego,
– zaangażowanie i samodzielność w dochodzeniu do wniosków,
– umiejętność pracy w grupie.

Ocena całkowita składa się z następujących ocen cząstkowych:
– za sprawdzian wiedzy przed rozpoczęciem ćwiczeń,
– za realizację ćwiczenia wg kryteriów podanych powyżej,
– za sprawozdanie z ćwiczenia symulacyjnego, w którym ocenie podlegają: przebieg badań, prawidłowość wykonanego ćwiczenia, opracowanie wyników ćwiczenia, prawidłowość wniosków i ogólna estetyka sprawozdania.

Ocenę semestralną i roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia za poszczególne ćwiczenia. Ocena ta powinna uwzględniać realizację poszczególnych celów kształcenia. Wymagane jest ponadto wykonanie wszystkich ćwiczeń.

Telefon:

+ 67 349 11 09

Email:

WL@L-Systems.pl

Godziny otwarcia:

Pon – Pt. 8:00-16:00